همایشها و نمایشگاه ها

شرایط سانسور در روزنامه های آسیایی

روزنامه نگاران آسیایی با حضور در همایش سازمان روزنامه نگاران آسیایی از دغدغه های این حرفه در کشورهایشان، شرایط سانسور و خودسانسوری و نقش مطبوعات محلی سخن گفتند.

28 دی 1398